Të dhënat e pagesës
Fakulteti
Niveli i studimeve Statusi i studenteve Lloji i pagesës
RegjistriID/Nr. index-it (vetem numra) Shuma

Të dhënat për studentin
Emri Emri i prindit Mbiemri
Nr. leternjoftimit
Manuali
Manuali për aplikim


Informim

Kontakti i Universitetit Rr. "Zija Shemsiu", p.n
Ueb: http://www.uni-gjilan.net/
Email: apliko.ukz@gmail.com
Tel
+381 280-390-112


Informatatat për Fakultetet Fakulteti Edukimit
http://www.uni-gjilan.net/fakulteti-i-edukimit/
Fakultetin Juridik
http://www.uni-gjilan.net/fakulteti-juridik/
Fakultetin Ekonomik
http://www.uni-gjilan.net/fakulteti-ekonomik/
Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
http://www.uni-gjilan.net/fakulteti-i-shkencave-kompjuterike/
Facebook