Të dhënat e përgjithshme
Emri Emri i prindit Mbiemri Gjinia
         
Datëlindja Numri personal Grupi i Gjakut
     

Të dhëna për adresën
Shteti i vendlindjes
Komuna e vendlindjes
Vendlindja
Kombësia
Shtetesia

Adresa
 
Shteti i vendbanimit
Komuna
Vendbanimi
Numri i telefonit
 
Email-i
 

Të dhëna për shkollimin paraparak
Emri i Fakultetit qe keni kryer
 

Drejtimi i studimeve qe keni kryer
 
Nota mesatare
Vendi i studimeve
 
Shteti ku keni kryer studimet


Të dhëna për aplikim
Niveli i studimeve
Fakulteti
Departamenti
Afati
Nëse Afati si opsion kanë vetëm "Zgjedhe" atëherë për këtë Departament/Drejtim nuk ka vende të lira.

 
Deklaroj se informatat që i kam shënuar në këtë aplikacion janë të plota dhe të sakta. Pranoj që dokumentet përcjellëse për aplikim të bëhen pronë e Universitetit dhe se nuk mund të më kthehen para diplomimit. Me firmosje të aplkacionit pajtohem t’i respektoj rregullat dhe procedurat e Universitetit KADRI ZEKA. Diskrecioni i të dhënave personale ruhet sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave.
Manuali
Manuali për aplikim


Informim

Kontakti i Universitetit Rr. "Zija Shemsiu", p.n
Ueb: http://www.uni-gjilan.net/
Email: apliko.ukz@gmail.com
Tel
+381 280-390-112


Informatatat për Fakultetet Fakulteti Edukimit
http://www.uni-gjilan.net/fakulteti-i-edukimit/
Fakultetin Juridik
http://www.uni-gjilan.net/fakulteti-juridik/
Fakultetin Ekonomik
http://www.uni-gjilan.net/fakulteti-ekonomik/
Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
http://www.uni-gjilan.net/fakulteti-i-shkencave-kompjuterike/
Facebook